Điều khoản

Việc truy cập và sử dụng website này phải tuân theo các điều khoản dưới đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản này. Website này được phát triển và quản lý bởi Foynes Festival (sau đây sẽ được gọi tắt là Foynes Festival). Chúng tôi bảo lưu quyền được ngừng hoạt động hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ đối với website này hoặc đối với Điều khoản sử dụng chung, hoặc đối với Điều khoản và Điều kiện Chung hoặc đối với Điều khoản bán hàng & giao hàng của chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tùy ý thực hiện các thay đổi đó và không cần phải báo trước. Vì vậy trong lần truy cập website kế tiếp của bạn, chúng tôi có thể phải yêu cầu bạn xem xét các điều khoản một lần nữa để ghi nhận bất kỳ thay đổi và sửa đổi nào nếu có.

Sử dụng thông tin và hình ảnh
Tất cả nội dung, tài liệu và hình ảnh được đăng tải trên website này đều thuộc sở hữu của Foynes Festival. Bất kỳ sự cho phép sử dụng nào đối với các nội dung này chỉ được công nhận với điều kiện là chú thích về bản quyền tác giả có liên quan phải được hiển thị trên tất cả các bản sao chép, trong đó quy định rằngnhững nội dung sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, và chúng không bị khai thác vào mục đích thương mại, đồng thời các nội dung sẽ không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả hình ảnh có được từ website sẽ chỉ được dùng cùng với phần chữ thêm vào tương ứng.